sábado, 11 de fevereiro de 2017

Transparency

Across the world.
Looking outside to better view inside.
Posts based upon Mottos, Reflections, Plans and Actions from Universities around the World.

"La UAB ha creat la web de Transparència de dades per informar la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts i de les fonts i els repositoris on es pot trobar la informació. Segons recull el Pla Director de la UAB per al període 2013-2015, presentat al Claustre el 31 d’octubre de 2013, totes les actuacions de la Universitat han d’incorporar, com a criteris d’execució, la rendició de comptes i transparència.

Aquest nou espai es basa en els indicadors recomanats per la Fundació Transparència i Compromís en els seus informes de transparència de les Universitats espanyoles. D'aquesta manera, la UAB posa a disposició l'accés a la informació pública i de bon govern, requeriments de la "Publicitat activa" establerts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre.

La UAB pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l’objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l'ús que se'ls dóna."

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Portal de transparència
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia-1345677840683.html

Sem comentários: